• 0342 317 12 80

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAÜN SPORIUM İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

           

Amaç

            MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, GAÜN SPORİUM' a bağlı tüm bölümlerin faaliyet konularını kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

           

Kapsam

            MADDE 2-  (1)Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi tüm akademik ve idari personel, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi mezunları ve dış öğrencilerin tesisi kullanımıyla ilgili genel koşulları, ilgili personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ait esasları kapsar.

           

Tanımlar

            MADDE 3 –  (1)Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
 2. Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör     : Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 4. Rektör  Yardımcısı: Rektör tarafından GAÜN Sporium'un iş ve işleyişlerini yürütmek üzere yetkilendirilen rektör yardımcısını,
 5. Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi tüm öğrencilerini,
 6. Mezun:Gaziantep Üniversitesi mezunlarını,
 7. Personel: Gaziantep Üniversitesi tüm akademik ve idari çalışanlarını,
 8. Dış Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi dışındaki diğer üniversite öğrencilerini ifade eder.

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve İşleyiş

Kuruluş Amacı

           

MADDE 4 -  (1)GAÜN SPORIUM tüm faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak yürütür.

(2)GAÜN tüm personel ve öğrencilerinin tesisin içinde bulunan tüm bölümlerden faydalanmasına imkân sağlayarak sosyal ve sportif ihtiyaçların karşılanması ile beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

(3)Tesisin imkânları dâhilinde olan, tüm alanlarda; yapılacak müsabaka, turnuva ve kurslar,  Rektörlükten alınacak izin dâhilinde gerçekleştirilir.  

           

MADDE 5- (1)GAÜN SPORIUM aşağıdaki birimlerden oluşur;

 1. Yüzme Havuzu
 2. Fitness Salonu
 3. Pilates-Spinning
 4. Kapalı Spor Salonu(Basketbol/Voleybol)
 5. Halı Saha (Açık Saha/Kapalı Saha)
 6. Tenis Kortları
 7. Streetball Sahası
 8. Tırmanış Duvarı
 9. Oyun Salonu
 10. Yürüme Parkuru
 11. Sauna

 

Organizasyon Şeması 

            Madde 6- (1)SPORIUM, İşletme Müdürü yönetiminde, müdür yardımcısı, idari işler ve mali işler sorumlusu, halkla ilişkiler personeli, antrenörler, teknik birim personeli, yardımcı personelden oluşur.

(2)GAÜN Sporium, Üniversitenin sportif ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını kurumsal bir zemine oturtmak ve sürekliliğini güvence altına almak görevlerini, Şekil-1’de gösterilen Organizasyon Şemasına göre yürütür.

 

Şekil-1: GAÜN SPORIUM Organizasyon Şeması

MADDE 7 -  (1)GAÜN Sporiumun işleyişine ilişkin kararlar; ilgili Rektör Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından üzerinde çalışılarak ve gerekli istişareler yapılarak nihai sonuca bağlanır ve Rektörlükçe onaylanır.

 

MADDE 8 -  (1)GAÜN Sporiumun tesis gelirleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının muhasebe Birimi hesabına yatırılır veya muhasebe yetkilisi mutemeti eli ile alındı düzenlenerek elden yada post cihazı yöntemi ile tahsil edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Muhasebe Birimi hesabına yatırılır ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sosyal tesis işletme gelirleri muhasebe koduna gelir kaydedilir. GAÜN Sporium tesisinin alt giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesinin ilgili kaleminden karşılanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İşletme Müdürü

            MADDE 9 -  (1) İşletme müdürü, tesisin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup; Rektöre ve ilgili Rektör Yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. İşletme Müdürü, üniversitenin kadrolu personeli arasından Rektör tarafından atanır.

(2) Bağlı olduğu birim; Rektörlük (İlgili Rektör Yardımcısı)

      Bağlı olan birimler; İdari ve Mali İşler Personeli, Halkla İlişkiler Personeli, Teknik Personel, Yardımcı Personel, Hizmetli vb.

 

İşletme Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 10 -  (1) İşletme Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Tesisin bütün işlerini kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere göre bir plan çerçevesinde rektörlüğe bağlı olarak yürütmek,
 2. Tesisin yıllık çalışma plan ve programını hazırlamak uygulamak,
 3. Gerekli personelin seçilmesi sürecini, kanuni izin dönemlerini belirlemek.
 4. Personelin görev tanımlarını belirlemek ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 5. Tesisin çalışma saatlerini kanun tüzük yönetmelik yönerge ve emirlere göre düzenlemek ve yürütmek,
 6. Tesise ait tüm bölümlerdeki taşınır ve taşınmaz malların bakımını, onarımını planlamak ve yaptırmak
 7. Tesisin sürekli çalışmasını sağlamak ve geliştirilmesi ile ilgili tedbirleri almak ve tesisten faydalananların memnuniyeti sağlamak,
 8. Tüm üyelik başvurularını günü birlik kullanımları planlamak ve düzenlemek. Her türlü müsabaka, turnuva, kurs, eğitim faaliyetleri, gösteriler vbleri için Rektörlükten onay alınması gerekir. Rektörlükçe onay verilen bu aktivitelerin uygulama planını ve koordinasyonunu sağlamak,
 9. Tesisin tüm faaliyetlerini tanıtmak ve reklamını yapmak yaptırmak,
 10. Tesise alınacak her türlü mal ve hizmetin planlanması ve alınması işlemlerini takip etmek. Tesiste bulunan tüm donanım teçhizat ve malzemelerle ilgili zimmet oluşturmak,
 11. Tesisin, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmasını sağlamak,
 12. Aylık, yıllık ve dönemsel istatistikî bilgiler ışığında analiz yapmak,
 13. Tesisin tüm bölümlerini mevzuata uygun olarak gerekli sağlık ve hijyen koşullarını oluşturulmasını sağlamak. Bununla ilgili periyodik analizleri yaptırmak ve kayıt altında tutmak,
 14. Tesisin hizmet kalitesini sürekli olarak üst düzeyde tutmak ve geliştirmek,
 15. Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmaktır,

 

İşletme Müdür Yardımcısının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Bağlı olduğu üst birim: İşletme Müdürü
 2. Kendisine bağlı kadrolar: İdari İşler Personeli, Halkla İlişkiler Personeli, Antrenör, Yardımcı Personel, Teknik Personel
 • İşletme içi her türlü düzenleme ve kontrolleri yapmak,
 • İşletme içi eksiklikler, aksaklıklar ve varsa şikâyetler ile ilgili tespitler yapıp giderilmesi için koordinasyonu sağlamak,
 • Her türlü yeni düzenleme, değişiklikler ve gelişmelere göre çalışanları yönlendirmek,
 • Amiri tarafından verilen emir ve görevleri yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak ve yaptırmak,
 • Birimin yazışmalarında paraf yetkisine sahip olmak, yazışmaları takip etmek ve ilgili kişilere iletmek.
 • Personelin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, Müdür’ün yaptığı görev dağıtımına göre birimlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Müdürlüğün iş akışını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönetmelikte zaman zaman yapılması gereken değişikleri belirlemek ve müdürün onayından geçirdikten sonra uygulamak.
 • Müdürlüğe gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.
 • Müdürlüğün resmi SMS sisteminin kontrolünü ve kullanılmasını sağlamak,
 • Personel ve araç-gereç ihtiyaçlarını tespit ederek teklifte bulunmak.
 • Yıllık bütçenin ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamada müdüre destek olmak,
 • İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak müdüre teklifte bulunmak
 • Personelin giriş-çıkış saati, işletme içi davranışları ve performansı dâhil her türlü kontrolünü sağlamak,
 • Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlama, toplantı yapma, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını müdürün onayından sonra gerçekleştirmek,
 • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve öneri sunmak,
 • Çevre Yönetim Sistemlerine göre işleyiş esaslarına uygun yapılandırma hususlarını gerçekleştirmek ve uygulamak,
 • Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemlerine göre işleyiş esaslarına uygun yapılandırma hususlarını gerçekleştirmek ve uygulamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi usul ve esaslarına göre birim yapılandırmasını sağlamak ve personelin uyumlaştırılmasını sağlamak,
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi hususlarında birim yapılandırılmasında görüş bildirmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hususlarından birim yapılandırılması ve koordinasyonu konusunda görüş bildirmek,
 • Taşınır kontrol görevini yürütmek.

 

İdari ve Mali İşler Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - (1)

 1.  Bağlı olduğu üst birim: İşletme Müdürü
 2. Kendisine bağlı kadrolar: Halkla İlişkiler Personeli, Teknik Personel ve diğer personeller.
 1. İdari ve Mali İşler Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları;
 1. İşletmenin muhasebe işlerinin tamamından sorumlu olmak,
 2. Ambar depo ve zimmet işlerinin takip ve kontrolünü yapmak,
 3. Kasa defterini tutmak,
 4. Vezneyi açmak, açılış ve kapanış kayıtlarını tutmak,
 5. Büro ve arşiv işlerini yerine getirmek,

 

Halkla İlişkiler Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 12 –  (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

            a) Kendisine bağlı kadrolar: İhtiyaç halinde amirinin verdiği sorumluluk kapsamında kendisine bağlı çalışabilecek personel.

            b) İş tanımının özeti: Personel özlük işleri, müşteri kabul, sekreterya ve ofis işlerini yürütürler.

(2) Halkla İlişkiler Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Hizmet alımı için gelen bireylerin karşılanması, iletişim kurulması, sorularının yanıtlanması, sorunlarının giderilmesi ve memnuniyetlerinin sağlanması,
 2. Üyelik talepleri alımı, evrakların hazırlanması, evrakın takibi ve arşivlenmesi,
 3. Üyelik taleplerine kart oluşturulması,
 4. Oyun salonu kartlarının kontrolü ve günlük sayı bildirimi,
 5. Saha kullanım alanları için rezervasyon yapmak, giriş-çıkış saatlerinin koordinasyonunu sağlamak ve alanda görevli personeli bilgilendirmek,
 6. İşletme içerisinde personel ile ilgili (kişisel bilgiler, resmî izin yazıları, parmak okutma sistemi kayıtları, puantaj kayıtları, tutanaklar vb. ) evrak takibini yapmak,
 7. Personelin yıllık izin takip işlemlerini planlamak ve yapmak,
 8. Kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalışan personelin talep, puantaj, evrak işlemlerine ilişkin takibi yapmak,
 9. Her türlü düzenleme, değişiklikler ve gelişmeler konusunda üstünü bilgilendirmek,
 10. Kurum içi yazışmaları, düzenleme ve değişiklikler ile ilgili personeli bilgilendirmek,
 11. İşletme içerisinde unutulan kıymetli eşyaların emanete alımı ve korunması,
 12. Mesai bitiminde görev yerinin düzeni ve işleyiş hakkında mesai arkadaşını bilgilendirerek görev teslimi yapmak.

 

Yardımcı Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

      MADDE 13 –  (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

      a) Kendisine bağlı kadrolar: Kısmi Zamanlı Öğrenciler.

(2) Yardımcı Personelin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Mesai saatlerine uymak, mesai süresince görev yerini terk etmemek,
 2. Oyun cihazlarına ilişkin rezervasyon saatlerinin takibini yapmak,
 3. Oyun cihazlarının çalıştırılması, mesai saatleri içerisinde aktif tutulması ve mesai bitiminde kapatılması,
 4. Oyun makinelerinin doğru kullanımı, temizliği, bakımı ve onarımının yapılması,
 5. Oyun salonundaki alanların ve eşyaların korunması ile zarar verilmesini önlemek,
 6. Oyun salonlarına ait alanın temizliği, bakımı ve onarımını takip etmek,
 7. Her türlü düzenleme, değişiklikler ve gelişmeler konusunda çalışma arkadaşlarını ve üstlerini bilgilendirmek,
 8. Mesai bitiminde görev yerinin düzeni, temizliği hakkında mesai arkadaşını bilgilendirerek görev teslimi yapmak,

 

Teknik Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

      MADDE 14 –  (1)Bağlı olduğu üst birim: İdari ve Mali İşler Personeli.

      a) Kendisine bağlı kadrolar: -

(2) Teknik Personelin görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Klima santralleri kontrol ve bakımını yapmak,
 2. Havuz temizliğini belirlenen temizlik periyoduna göre yapmak,
 3. Havuz kimyasal ölçümlerini belirlenen bakım periyoduna göre yapmak, düzenlemek ve gerekli gördüğü durumlarda üst birimi bilgilendirmek,
 4. Tesisin ısıtma ve soğutma işlemlerini kontrolünü ve takibini yapmak,
 5. Arıtma sistemlerinin bakım ve kontrolünü yapmak,
 6. Havuz ozon sistemini takibini yapmak,
 7. Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin kontrol ve kayıtlarını takip etmek,
 8. Tesisin elektrik donanım sistemlerinin takip, bakım ve kontrollerini yapmak,
 9. Yangın tüplerinin periyodik bakımını yapmak.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞLEYİŞ HÜKÜMLERİ

           

Hizmet Sunumu

            MADDE 15 - (1) GAÜN Sporium, hizmet sunumu sırasında, hizmet alana ve yönetime karşı sorumludur. Yönetim tarafından belirlenen hükümler çerçevesince hizmet sunumu gerçekleşir. Müşteri talepleri Rektörlüğe sunularak alınan kararlar ilgili kişilere bildirilir.

 

Sağlık Hizmeti

            Madde 16 –  (1)GAÜN Sporium’da hizmet alımı sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir düşme, boğulma, yaralanma vb. sağlığı tehdit eden durumlarda; gerektiğinde ilk müdahale, tesiste İlk Yardım Sertifikasına sahip personel tarafından yapılır. Sonrasında tesise 300 m uzaklıkta yer alan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisinde gerekli müdahale ve tedavi gerçekleştirilir. Lüzumu halinde tesisin karşısında yer alan Taşıt İşletme Müdürlüğünden ambulans temin edilir.

           

Eğitim Hizmeti

            Madde 17 - (1) GAÜN Sporium Personelinin ihtiyacına yönelik; Kişisel Gelişim,  Müşteri Memnuniyeti, Davranış modelleri vs. Temizlik ve Hijyen koşulları, Kimyasallar ve kullanımları, Yangın ve Doğal afetlerde alınacak tedbirler, İş Güvenliği ve Sağlığı Kurtarma ekibi eğitimi, Tahliye ekibi eğitimi, Acil Durum Müdahale ekibi eğitimi, Haberleşme ekibi eğitimi, İlk yardım ekibi eğitimi gibi konuları kapsar. Bu eğitimler, İşletme Müdürü  ve/veya eğitim birimi tarafından talep edilir ve yıllık planlaması yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Rektörlük onayı ile üniversite içinden veya dışından destek alınabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

           

Etik İlkeler ve Gizlilik

            Madde 18 -GAÜN SPORIUM’da görevli tüm çalışanlar, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 

 

Denetim

            Madde 19 - (1) Rektörlük, gerekli gördüğü zamanlarda bu yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetler.

 

GAÜN Sporium Harcamaları

            Madde 20 - (1) Bu Yönerge kapsamında, Sporium tarafından gerçekleştirilecek olan harcamalar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından resmi yazı ile talep edilerek ilgili kaleme uygun olarak mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

 

Tebliğ

            Madde 21-Bu yönergeye göre ayrıca hazırlanacak iş akış süreçlerine ilişkin düzenleme, tüm çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilir.

           

Yürürlük

            MADDE 22 –  (1)Bu yönerge Senato’da onaylandığı gün yürürlüğe girer.

           

Yürürlükten Kaldırma

            MADDE 23– (1)Bu yönergenin kabulüyle, Üniversite Senatosunun 13.03.2018 tarih ve 06 nolu toplantısında kabul edilen "Gaziantep Üniversitesi GAÜN Sporium İşletme Yönergesi" yürürlükten kaldırılır.

           

Yürütme

            MADDE 24 -Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.